Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bruikleenovereenkomsten evenals op de uitvoering daarvan door Pizza Il Conte, gedaan aan en/of aangegaan met derden, hierna te noemen “gebruiker”.
Afwijkende voorwaarden en/of condities zijn slechts van toepassing indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Prijzen
Alle prijzen van pizza Il Conte zijn inclusief BTW tenzij anders wordt aangegeven.

Offertes
Alle offertes van pizza Il Conte zijn geheel vrijblijvend en 14 dagen geldig tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Reserveringen en annuleringen
Reserveringen zijn van kracht na schriftelijke bevestiging door pizza Il Conte.
Annuleren zonder kosten is mogelijk tot 1 week voor de gebruiksdatum.
Bij annulering binnen 1 week voor de gereserveerde gebruiksdatum zal 50% van de huursom in rekening worden gebracht evenals de eventuele reeds gemaakte kosten door pizza Il Conte.

Borg
Eventuele borg dient altijd voorafgaand aan de bruikleenperiode te worden betaald. Indien de goederen compleet, schoon en zonder schade of mankementen worden geretourneerd, zal de borg terstond worden terugbetaald.

Betalingscondities
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling vooraf plaats te vinden.

Legitimatie
Bij het leveren van de goederen kan de gebruiker gevraagd worden een geldig legitimatiebewijs zoals rijbewijs, identiteitskaart of paspoort te tonen.

Bruikleenperiode
De bruikleenperiode vangt aan tegelijk met de levering van de bruikleengoederen en eindigt bij de inname.

Transport en verplaatsing
Transport en verplaatsingen van de ovens vindt plaats door pizza Il Conte of op aanwijzing van pizza Il Conte. Dit is in verband met het risico op transportschade.

Verplichtingen van de gebruiker
Gebruiker dient de bij in ontvangstneming de goederen te controleren. Bij het constateren van manco’s, gebreken of andere klachten dient gebruiker direct contact op te nemen met pizza Il Conte.  Het daadwerkelijk gebruik van de goederen heft het recht op achteraf reclameren.
Gebruiker zal de bruikleengoederen gedurende de bruikleenperiode als een goede gebruiker onder zich houden en in overeenstemming met de bestemming gebruiken en indien aanwezig de gebruiksaanwijzing na te leven.
Het is de gebruiker niet toegestaan de bruikleengoederen zonder toestemming van pizza Il Conte te verhuren, weder te verhuren of anderszins in gebruik te geven.
Gebruiker is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan de bruikleengoederen aan te brengen. Gebruiker dient pizza Il Conte te allen tijde toegang tot de zaken in bruikleen te verschaffen.

Schoonmaak van de goederen
Van u wordt verwacht de apparatuur schoon te retourneren conform de aanwijzingen:
Ovens: losse etensresten verwijderen, en uit vegen.
Pizzaschep en (snij)plankjes: schoonmaken met heet water.
Pizzasnijder en sauslepel: afwassen in sop.

Risico en aansprakelijkheid
De gebruiker is gedurende de gehele bruikleenperiode aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van de bruikleengoederen.
Pizza Il Conte is niet aansprakelijk voor enige geleden schade door gebruik van de goederen, tenzij er sprake is van grove schuld door pizza Il Conte.

Schade en gebreken
Gebruiker is verplicht elke schade en elk gebrek aan de bruikleengoederen onmiddellijk aan pizza Il Conte te melden. Zonder toestemming van pizza Il Conte mag de gebruiker niet tot reparatie overgaan.
Indien het gebrek of de schade aan de bruikleengoederen buiten schuld van de gebruiker is ontstaan, heeft de gebruiker, voor zover mogelijk, recht op vervanging van de betreffende zaken gedurende de verdere duur van de overeenkomst.

De goederen dienen in dezelfde staat geretourneerd te worden als deze aan gebruiker is afgeleverd. Mocht dit niet het geval zijn dan komen de reparatiekosten en eventuele omzetderving volledig voor rekening van de gebruiker. Het contactpersoon en/of onderneming die optreedt als gebruiker is in deze hoofdelijk aansprakelijk voor de geleden schade tijdens de overeengekomen bruikleenperiode.

Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft pizza Il Conte ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat pizza Il Conte gehouden is tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan pizza Il Conte kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Toepassing
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Privacy statement

Persoonsgegevens die wij verwerken
Pizza Il Conte verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via albert@pizzaovenfeestje.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
pizza Il Conte verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen
– Het afhandelen van jouw betaling

– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– pizza Il Conte verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
pizza Il Conte bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
pizza Il Conte verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
pizza Il Conte gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
pizza Il Conte neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met pizza Il Conte.

X